دریافت نوبت

مشخصات راننده و وسیله نقلیه

تاریخ رسیدن وسیله ی نقلیه به منطقه و ورود به محوطه